‹ powrót

Rejestry i ewidencje

Uzdrowisko Cieplice Sp. z.o.o.- Grupa PGU prowadzi w/w rejestry i ewidencje służące do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadzona dokumentacja do użytku wewnętrznego udostępniana jest uprzywilejowanym pracownikom Spółki, natomiast do użytku zewnętrznego przekazywana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce

1.Księga uchwał Rady Nadzorczej.
2 .Księga uchwał Zarządu Spółki.
3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.


Archiwum zakładowe przy "Uzdrowisku Cieplice" Sp. z.o.o. w Jeleniej Górze.

Nadzór - Archiwum państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze Przyporządkowanie - dział adm-gospodarczy

Kategorie przechowywanej dokumentacji


1. materiały archiwalne - używany symbol dokumentów =A= po upływie 25 lat przechowywania w archiwum zakładowym winny zostać przekazane do właściwego terenowego archiwum Państwowego. Są to dokumenty posiadające znaczenie historyczne, polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i naukowe.

2.materiały niearchiwalne - dokumentacja posiadająca jedynie czasową wartość praktyczną - używany symbol =B= po upływie ustalonych w wykazie akt okresów jej przechowywania, na podstawie zezwolenia wystawionego przez właściwe terenowe archiwum państwowe podlega zniszczeniu. - okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej określa się przy pomocy liczby arabskiej wymienionej przy symbolu "B" np. B3 - (3 lata przechowywania w archiwum).

3.akta maniplucyjne - oznaczone symbolem -Bc- po wykorzystaniu mogą być budowane w komórce organizacyjnej bez przekazywania do archiwum zakładowego, lecz pod kontrolę pracownika archiwum zakładowego i w trybie uzgodnionym z właściwym terytorialnie archiwum państwowym.

4.symbolem -BE- oznacz się dokumentację, która po upływie obowiązującego terminu jej przekazywania w archiwum zakładowym, podlega ekspertyzie właściwego terytorialnie archiwum państwowego celem ewentualnej zmiany kwalifikacji archiwalnej tych materiałów. Podział dokumentacji na materiały archiwalne (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat B) ustalony jest w jednolitych rzeczowych wykazach akt.


Korzystanie z przechowywanej dokumentacji.

Dokumentacja przechowywana w aktach zakładowych może być udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej z której ta dokumentacja pochodzi. Korzystanie z akt w archiwum zakładowym odbywa się pod nadzorem personelu arch. zakładowego, który w obecności korzystającego, poszukuje akt w magazynach archiwalnych. Każdy korzystający z dokumentacji na miejscu w arch. zakładowym wpisuje się do księgi udostępniania akt. Wypożyczenie dokumentacji z arch. dokonuje wyłącznie personel archiwum zakładowego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona przez arch.zakładowe na ściśle określony termin za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika komórki organizacyjnej , z której dokumentacja pochodzi.Formatka BIP

Data publikacji: 2007-09-22 15:01:55
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-18 11:06:47
Ilość wyświetleń : [ 3269 ]
Opublikował: Robert Moskwa
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk