Menu


MENU
Ankieta badająca zadowolenie Kuracjusza

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa (NFZ)

Wademekum kuracjuszy kierowanych przez NFZ na Rehabilitację Ogólnoustrojową

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 • urazach,

 • zabiegach operacyjnych,

 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,

 • chirurgicznych,

 • neurochirurgicznych,

 • reumatologicznych,

 • chorób wewnętrznych,

 • neurologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,

 • urazowo-ortopedycznej,

 • neurologicznej,

 • reumatologicznej.

Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Paciencji przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni); w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

Skierowanie powinno zawierać:

- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numeraktualnej umowy z NFZ)

- imie i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację

- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICO-10

- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego

- datę wystawienia skierowania.

Do skierowania nalezy dołączyć aktualny numer telefonu pacjenta oraz numer i serię dowodu osobistego. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 do 6 tygodni.

Pacjenci są przyjmowani według numerów na liście oczekujących. Nie prowadzimy rezerwacji pokoi. Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie). Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przenisieniem na koniec kolejki oczekujących. Pacjencji przyjmowani są w pawilonie Stoczniowiec. Turnus zaczyna się od godziny 11.00.

Przyjmowanie skierowań w godzinach 10.00 - 18.00. Informacja dla Pacjentów - tel 75 64 26 560

NFZ pokrywa całkowite koszty leczenia i pobytu w Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.

Pacjenci udający się na kurację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, prześceiradła jednorazowego na zabiegi, zapasu stale przyjmowanych lekarstw.

Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników (ręcznik kąpielowy 6zł, ręcznik mały 3zł) oraz zakupu prześcieradeł jednorazowych w cenie 4,00zł.

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk